Jak napojit kanalizaci

29. 4. 2021
Inspirace
Žádné komentáře

Odvod splaškové vody můžete řešit několika způsoby. Obvykle se majitel rozhoduje na základě toho, zda je k pozemku přivedeno odvodní potrubí veřejné kanalizace. V případě, že tomu tak není, je nutné zbudovat na pozemku odpovídající technologické řešení pro zpracování splaškové vody, tedy buď jímku, nebo čističku odpadních vod či septik. V opačném případě, tedy pokud je potrubí veřejné kanalizace k pozemku přivedeno, anebo je možné jej k němu prodloužit, je vždy výhodnější řešit odvod splaškové vody tímto způsobem.

Jak se domovní kanalizace řeší

Specifika řešení odvodu splaškové vody závisí především na tom, zda se jedná o novostavbu nebo stávající stavbu s jímkou. U novostaveb se s napojením na obecnou kanalizaci počítá již při návrhu a projekt obvykle kromě situace a technického zařízení budov obsahuje také řešení rozvodů inženýrských sítí včetně potrubí pro odvod veškeré splaškové vody dimenzované na maximální objem. Toto potrubí (obdobně jako jednotlivé odvodní trubky v domácnosti) je vyspádováno pod úhlem tak, aby v něm odpadní vody proudily samospádem. Venkovní potrubí musí být na pozemku vedeno v nezámrzné hloubce až k místu, kde je možné jej napojit buď na vytvořený průnik do obecného rozvodu nebo do zátky, která je k tomuto účelu v potrubí již předpřipravená.

Napojení na kanalizaci u stávající stavby s jímkou

Chcete-li vyměnit jímku za jednodušší odvod do veřejné sítě, nabízí se zpravidla dvě možnosti, a to buď:

  • zbudování nového odvodního potrubí obdobným způsobem jako u novostavby

  • odvod přímo z jímky pomocí speciálního technologického řešení umožňujícího odčerpávání

První řešení je ovšem z dlouhodobého hlediska výhodnější, jelikož nevyžaduje dodatečné úpravy jímky, které je nutné provozovat. Zároveň je vhodné také jako náhrada domácí čističky odpadních vod či septiku, z nichž do obecné kanalizace splaškovou vodu odvádět nejde.

Schválení přípojky

Napojení na veřejnou kanalizaci je úkon, který vyžaduje stavební povolení, jelikož se při jeho realizaci zasahuje také do obecného majetku. K získání povolení je potřeba nejen samostatný projekt, ale také souhlas všech provozovatelů inženýrských sítí, jež jsou vedeny ve stejné oblasti jako obecní kanalizace. Povolení musí udělit také správce kanalizační sítě.