Výpočet materiálu

Komerční

Mít přehled o finanční stránce výstavby je jedním ze základních pilířů úspěšné a hladké realizace výstavby. Špatné rozvrhnutí financí, nebo jejich načasovaní, poznamená nejen stavbu, ale mnohokrát celý život stavebníka. Proto je potřeba počítat a naplánovat doslova všechno.

Z toho vyplývá i potřeba výpočtu materiálu, který stavebníci obvykle potřebují ve dvou různých etapách výstavby:

a) příprava stavby – před získáním projektové dokumentace (dále jen PD) a to od posuzování své finanční situace – reálnosti výstavby, přes výběr správného projektu, kde podstatným kritériem je i finanční náročnost, až po podklady pro získání úvěru. Je třeba si však uvědomit, že sestavení položkového rozpočtu v tomto stádiu je tvrdým oříškem i pro zkušené rozpočtáře a o to víc pro laika. Tady se doporučuje buď tzv. objemový rozpočet (počítaný na základě objemu – obestavěného prostoru a statisticky určené ceny), nebo porovnání s podobným – typovým projektem, u nichž bývají v katalozích obvykle uvedeny i předpokládané ceny (někdy dokonce svépomocí / dodavatelsky), či reálnou nabídkou na trhu.

b) realizace – po pořízení PD pro potřebu zakoupení materiálu na vlastní realizaci (realizace svépomocí), nebo pro uzavření smlouvy s dodavatelem (realizace dodavatelsky). V tomto momentu většina seriózních výrobců stavebních materiálů poskytuje bezplatné poradenství - krom jiných i výpočet spotřeby materiálu. Pro výpočet spotřeby je nevyhnutelná PD v přiměřeném rozsahu, aby byly dostatečně jasné základní údaje – přesný typ použitého materiál, rozměry, skladba konstrukcí, jejich výšky a podobně. Tato kritéria nesplňují PD pro územní řízení! U rodinných domů je to obvykle PD pro stavební řízení a u větších staveb realizační projekt.

kalkulace 2

Výpočet materiálu PORFIX – svislé konstrukce a vodorovné konstrukce (půdorysy jednotlivých podlaží, svislé řezy a pohledy).

Nejčastějšími nedostatky předkládané PD je chybějící specifikace materiálu (tloušťka / pevnost / objemová třída), rozměry otvorů (nejen šířka ale i výška / výška parapetu), rozměry dispozice a podobně.

Na základě úplné projektové dokumentace ve stanoveném rozsahu jsme schopni vypracovat výpočet materiálu na nosné zdivo, příčky, doplňkový materiál (nosné překlady, U-profily, nenosné překlady a lepidlo) a stropy.

Přesnost těchto výpočtů odpovídá úrovni zpracování PD, protože u konstrukcí, které mohou být realizovány různými způsoby, mohou být i výsledky odlišné. Typickým příkladem je improvizace a alternativní řešení – například štítové / atikové zdivo, které v závislosti na některých parametrech (zatížení, výšky, požadovaných tepelněizolačních vlastností apod.) nemusí mít stejnou tloušťku jako obvodové zdivo, což se následně projeví nejen na objemu, ale i na sortimentu.

Výpočet materiálu na svislé konstrukce - nosné zdi a nenosné zdi – příčky, vlastní výpočet se po výběru vhodného sortimentu (PD, technické parametry a pravidla použití) v zásadě realizuje ve třech krocích:

  1. výpočet plného objemu zdiva (délka zdiva x výška zdiva x tloušťka zdiva)
  2. odpočet objemu otvorů (šířka otvoru x výška otvoru x tloušťka zdiva)
  3. odpočet objemu ostatních konstrukcí ve zdivu (překlady, věnce, komíny, sloupy…)

Výpočet materiálu vodorovné konstrukce – jinými slovy i strop – je u systému PORFIX realizovaný jako polomontovaná konstrukce. Znamená to, že strop se v prvním kroku smontuje u jednotlivých prvků – stropní nosníky, stropní vložky, armatury ztužujícího věnce a roznášecí výztuže – a následně se zmonolitní betonovou zálivkou.

Výpočet stropu se realizuje ve dvou etapách:

  1. předběžný nápočet – dělá se jako první, může být i před založením stavby – úkolem je stanovit sice předběžnou cenu, ale s vysokou přesností 95 – 100 %. Zároveň se stavebník může dozvědět i nové – podstatné informace, že polomontovaný strop není vhodný pro realizaci na daném konstrukčním systému (technicky nerealizovatelný, nebo s velkou dobetonávkou), nebo naopak – že úpravou konstrukčního systému (doplněním průvlaku, či nosného zdiva) je možné rozsah dobetonávek zmenšit, nebo úplně odstranit. Předběžný nápočet je jednodušší forma výpočtu stropu, která však není určená pro objednávaní materiálu.

  2. návrh skladby stropu – je podrobný výkres skladby stropu z jednotlivých prvků – zejména stropní nosníky a stropní vložky s přesným okótováním. Jeho vypracování vyžaduje dávku odbornosti a zkušeností, a proto je třeba ho nechat zpracovat odborníkem.

    Stavebník musí definovat všechny potřebné aktuální údaje – rozměry skutečného provedení (drtivá část staveb se nerealizuje zcela v souladu s PD a podstatné jsou i odchylky 20 mm), ale také souvisejících konstrukcí jako jsou schodiště, komín, výlez apod. … Z uvedeného je zřejmé, že tento výkres je podrobný a přesný, čemuž odpovídá i časová náročnost na vyhotovení – proto není vhodné ho zpracovávat před založením stavby, v neposlední řadě i proto, že v důsledku změn může být spíše zavádějící. Vzhledem k rozsahu stropního sortimentu je jeho dostupnost pouze na skladě u výrobce, případné změny a záměny jsou problematické zejména, co se týče dopravy. Tuto rozsáhlou pomoc při výstavbě může získat každý stavebník realizující stavbu ze stavebního systému PORFIX bezplatně, za podmínky poskytnutí nezbytné součinnosti – požadovaných podkladů.

    Výhodné je získat pomoc přímo kontaktem stavebník – výrobce, z pohodlí domova (prostřednictvím webové stránky) čímž se šetří čas a zlepšuje se tok informací.