Hynek Lejsal - stavba domu

Hynek Lejsal
Velikost pozemku
neuvedeno
Typ domu
Zastavěná plocha
neuvedeno
Podlahová plocha
neuvedeno
Plánovaný rozpočet
neuvedeno